Üdvösség imája

Közzétéve: 2012. január 09. hétfő, 14:48

IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT

(Ezt az imádságot minden evangelizációs és gyülekezeti alkalom során elmondjuk azokkal, akik először vannak jelen az alkalmainkon. Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.) Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. (Ján. 3,3.) Ezek Jézus szavai.

Újjászületni úgy lehet, ahogy a Biblia tanítja: megvallást kell tennünk a hitünkről. Miután te újjászülettél, ezt a rövid, de nagyon fontos imát mondd el a szeretteiddel, hozzátartozóiddal, rokonaiddal, ismerőseiddel, mindazokkal, akik hisznek Jézus Krisztusban. Mert ahhoz, hogy újjászülessünk, megvallást kell tennünk a hitünkről. Errõl szól az alábbi imádság.)

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.

Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint.

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért.

Kérlek Jézus, legyél az én Uram! Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm! Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!

Jézus, Te vagy az én Uram.

Jézus, Te vagy az én Megváltóm.

Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm.

Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére örökre megtisztított minden bűntől. Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.

Köszönöm Neked drága Jézusom. Ámen.

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. (Róm. 10,9. 10.) Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. (Róm. 10,13.) Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én Mennyei Atyám előtt. (Mát. 10,32.)


 

IMA A SZENT SZELLEM KERESZTSÉGÉRT

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy ha Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet, Te örömmel odaadod Őt. (Luk. 11,13.)

Ezért, drága Mennyei Atyám, a Te Igéd alapján, Jézus nevében kérem Tőled a Szent Szellemet. Töltsd be a szívemet a Szent Szellemmel. Keresztelj meg a Szent Szellemmel. Köszönöm, Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod.  Ezért hitben vallást teszek: megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel. Betöltekeztem, beteljesedtem, teljes lett a szívem a Szent Szellemmel. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága Mennyei Atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké bennem és velem marad, és elvezet minden igazságra. (Csel. 2,1–4.) Ámen.

Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik Tőle kérik. (Luk. 11,13.) És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égbõl mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk. (Csel. 2,1–4.) Mikor még szólá Péter ez Igéket, leszálla a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatták e beszédet. És elálmélkodának a zsidóságból való hívek, mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják vala, hogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. (Csel. 10,44–46.)

 


 

IMA AZ ORSZÁGUNKÉRT

Mennyei Atyám, azt tanítod az Igédben, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések és hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban lévőkért, hogy csendes és nyugodt életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. (1Tim. 2,1. 2.) Ezért Mennyei Atyám, Jézus nevében imádkozom és köszönetet mondok Neked az országért és a kormányért. Eléd járulok imádságban a hatalmi pozíciókban lévőkért. Imádkozom és közbenjárok a miniszterelnökért, a miniszterekért, a parlamenti képviselőkért, a politikusokért, a polgármesterekért, a bírókért, a rendőrökért, a kormányzó testületek tagjaiért, a vezetőkért és mindazokért, akik bármilyen beosztásban hatalommal bírnak felettünk. Hiszem, hogy a vezetőink szíve teljes az isteni tudással, ismerettel és bölcsességgel. Az isteni bölcsesség, megfontoltság és megértés távol tartja és megszabadítja őket a gonosz útjaitól és a gonosz emberektől. (Péld. 2,6–12.) Kérlek, Mennyei Atyám, vedd körül a miniszterelnököt olyanokkal, akik a szívüket megnyitják az isteni tanácsokra, és azt teszik, ami igaz a Te szemedben. Köszönöm, hogy egységben tartod a kormányt. Hálát adok Neked, hogy a döntéseknél a mi érdekeinket nézik, hogy csendes, nyugodt, békés életet élhessünk minden szentségben és becsületességben. Azért imádkozom, hogy becsületesség lakozzék a kormányban. Akik a Te szemedben ártatlanok, feddhetetlenek, kifogástalanok és tökéletesek, azok megmaradjanak a hatalmi pozíciókban, akik pedig gonoszak, kerüljenek ki a kormányból, az árulók és hűtlenek kizárassanak. (Péld. 25,5.) A Te Igédben azt mondod, hogy áldott az a nemzet, akinek az Úr az Istene. (Zsolt. 33,12.) Ezért megvallom, hogy áldott ez az ország, mert Te vagy az Istene. Elfogadom és köszönöm a Te áldásaidat, Mennyei Atyám. Te vagy a menedékem és erősségem a bajban. Ezért kijelentem és megvallom, hogy a Te néped biztonságban él ezen a földön, és bőségben fejlődik hatalmasan. (5Móz. 28,10–12.) Nem csupán győztes vagyok Jézus Krisztusban, hanem Isten gyermeke vagyok. Ha pedig gyermek, örökös is; örököse Istennek, örököstársa pedig Krisztusnak. (1Ján. 3,2.  5,4. Róm. 8,16. 17.) Atyám, Te olyan királyt adsz nekünk, aki igazságosan uralkodik az emberek felett, aki Isten félelmével uralkodik: mert olyan az, mint a reggeli világosság, mikor a nap feljön, mint a felhőtlen reggel; napsugártól, esőtől sarjadzik a fű a földből. (2Sám. 23,3. 4.) Hiszem, hogy a király szíve az Úr kezében van, és ahová akarja, arra fordítja. Az ország vezetőinek szíve a Te kezedben van, és döntéseik a Te szent irányításoddal jönnek létre. (Péld. 21,1. 2.) Köszönöm, Atyám, hogy országunk teljes békében élhet, mert meg van írva: kinek szíve Reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik. (Ésa. 26,3.) Köszönetet mondok Neked, Uram, hogy az Evangélium csodálatos örömhírét az országban mindenki számára hirdetik. Megvallom a Menny és a föld felé, hogy Istennek Igéje növekedik az emberek szívében és életében, sokasodik a tanítványok száma, és nagyon sokan követik a hitet. (Csel. 6,7. 12,24.) Hálával teljes a szívem, mert terjed az Úr Igéje az egész országban. (Csel. 13,49.) Az Úr minden napon szaporítja a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (Csel. 2,47.) Az Úr Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz az emberek szívében, a gyülekezetben és a világban. (Csel. 19,20.) Köszönetet mondok Neked ezért az országért, a vezetőkért. A hálaadás és dicséret áldozata szálljon Eléd, hogy a Te Igédet szabadon, tisztán és bátran hirdetik országunkban. Jézus nevében köszönetet mondok az ország valamennyi Szent Szellemmel betöltekezett gyülekezetéért a városokban, a falvakban, a településeken. Uram, Tiéd a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a Mennyben és a földön van, a Tiéd! Tiéd Uram az ország, Te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság és dicsőség mind Tetőled vannak, és Te uralkodsz mindeneken; a Te kezedben van mind az erősség, mind az ország. A Te kezedben van az ország felmagasztalása és megerősítése. (1Krón. 29,11. 12.) Mert Tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. (Mát. 6,13.) Magyarország felett az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az Ő Krisztusának hatalma uralkodik mindörökké. (Jel. 12,10.) Magyarország Istené és az Ő Krisztusáé lett, aki örökkön örökké uralkodik. (Jel. 11,15.) Ámen.

Jézus az Úr Magyarországon!


 

NE FÉLJ, MERT ÉN VELED VAGYOK
Így szól hozzám az én Istenem: Én az Úr, aki előtted megyek, én leszek teveled; el nem maradok tőled, sem el
nem hagylak: ne félj és ne rettegj! Veled leszek; el nem hagylak téged, sem el nem maradok tõled. (5Móz. 31,8.
Józs. 1,5.) Irgalmas Isten az Úr, az én Istenem, nem hagy el engem, sem el nem veszít, sem el nem felejtkezik a szövetségéről, amely felől megesküdt nekem az Úr. (5Móz. 4,31.) Légy bátor — azt mondja az Úr —, légy bátor és cselekedd az Igét, mert én veled vagyok. Az Igét, amellyel szövetségre léptem veled, és az én Szellemem benned marad. Ne félj! Ne félj, mert én veled vagyok és megtöltöm házad dicsőséggel. (Agg. 2,4. 5. 7.)
Megparancsolta nekem az Úr: Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. (Józs. 1,8. 9.) Ezért én erős és bátor vagyok, nem félek és nem rettegek, mert az Úr, az én Istenem maga jön velem; nem marad el tőlem, sem el nem hagy engem. (5Móz. 31,6.) Mikor vizen mész át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítanak, ha tûzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. (Ésa. 43,2.) Veled vagyok mindenütt, valahová mész, és kiirtom minden ellenségedet előtted; és nagy hírnevet szerzek neked, mint a nagyoknak, akik e földön vannak. (2Sám. 7,9.) Veled vagyok mindenütt, valahová mész, minden ellenségedet elvesztem a te orcád előtt, és olyan hírnevet szerzek neked, amilyen híre a hatalmasoknak van, akik e földön vannak. (1Krón. 17,8.)  Az Úr szava ekként szól hozzám: Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perlekednek; megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! (Ésa. 41,10–13.) Ezért bátorsággal kijelentem: Nem félek, mert Te velem vagy, nem csüggedek, mert Te vagy az én Istenem, megerősítesz, sőt megsegítesz, és igazságod jobbjával támogatsz engem.Megszégyenülnek, akik fölgerjednek ellenem, semmivé lesznek és elvesznek, akik velem perlekednek. Megsemmisülnek teljesen, akik engem háborgatnak. Mivel Te, Atyám, a jobb kezemet fogod, és ezt mondod nekem: Ne félj, én megsegítelek! (Ésa. 41,10–13.) Így szól hozzám az Úr, a Teremtőm, az én alkotóm: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek. (Ésa. 43,1. 4.) Az én szolgám vagy, akit gyámolítok, az én választottam vagy, akit szívem kedvel, Szellememet adtam beléd. (Ésa. 42,1.) Azt mondod az Igédben: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled, nem hagylak segítség nélkül, nem hagyom hogy elvessz, bizony nem hagyom! Ezért bizalommal telve és bátran mondom: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat nékem? (Zsid. 13,5. 6.)


 

VÉDELEM A BALESETEK ELLEN
A Felségesnek rejtekében lakozom, a Mindenhatónak árnyékában nyugszom. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem, Őbenne bízom. Mert Ő szabadít meg engem a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.Tollaival fedez be engem, és szárnyai alatt van oltalmam; pajzs és páncél az Ő hűsége. Nem félek az éjszakai ijesztéstõl, a repülő nyíltól nappal. Elesnek mellőlem ezren, és jobb kezem felől tízezren; és hozzám nem is közelít. Bizony szemeimmel nézem és meglátom a gonoszok megbüntetését. Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottam az én hajlékommá. Ezért nem illet engem a veszedelem, és csapás nem közeleg a lakhelyemhez; mert Ő az angyalainak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. Kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, megtaposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
Így szól hozzám az Úr: „Mivelhogy ragaszkodik Hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én
nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában;megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.” (91. Zsoltár)
Köszönöm Uram, hogy Te az angyalaidnak parancsolsz felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. A Te
angyalaid kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem lábamat a kőbe. (Zsolt. 91,11. 12.) Az Úr angyala tábort jár körülöttem, és kiszabadít engem minden utamon. (Zsolt. 34,7.) Sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás nem lesz a mi utcáinkon, mert az Úr, az én Istenem erősekké teszi kapuim zárait, s megáldja bennem az én fiaimat. (Zsolt. 144,14. 147,13.) Az Úr tábort jár a házam körül, mint a sereg ellen, az ide-oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtam a sarcoló, mert szemmel tartja azt az Úr. (Zak. 9,8.) Mint repeső madársereg, úgy oltalmaz engem a Seregek Ura, oltalmazván megszabadít engem ellenségeimtől, közöttük átmenvén, megment engem. (Ésa. 31,5.) És nem hallatik többé erőszaktétel földemen, pusztítás és romlás határaimban, és az üdvösséget hívom kőfalaimnak, és kapuimnak a dicséretet. (Ésa. 60,18.) Meg van írva: Az Úr megőrzi minden csontomat, egy sem töretik meg azokból, mert az Úr testének tagja vagyok, az Ő testéből és az Ő csontjaiból való. Jézus élete látható az én testemben. (Zsolt. 34,20. Ef. 5,30. 2Kor. 4,10.) Veszek a szent vérből, a Bárány véréből, a szövetség véréből, és hintek a két ajtófélre és a szemöldökfára. És a vér jelül lesz nékem a házamon, és az Úr szent templomán, amelyben lakozom. És mikor általmegy az Úr, meglátja a szent vért, az örök szövetség vérét a szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen az én házamba; nem lophat, nem ölhet és nem pusztíthat Jézus szent nevében. (2Móz. 12,7. 13. 23. Ján. 10,10. 1Kor. 6,19.) Ti angyalok, hatalmas erejű szolgáló szellemek, Jézus nevében kiküldelek benneteket a számmal megvallott Ige megcselekedésére és beteljesítésére, a magam és a családom védelmére és megőrzésére. (Zsolt. 103,20. Ésa. 63,9. Zsid. 1,14.)


 

ISTEN IGÉJE, ORVOSSÁGA,
EREJE A BETEGSÉGEK FELETT
Jézus az Úr az életem felett. A betegségnek nincs hatalma felettem. Az Atya új életet adott nekem Krisztusban,
eltörölte bűneimet, ezért szabad vagyok a bűntől, a kárhoztatástól és a bűntudattól. Meghaltam a bűnnek, és az
igazságnak élek. (Róm. 10,9. Kol. 1,14. 3,3.) Szabad vagyok a harag, az ellenségeskedés és a megnembocsátás
légkörétől. Megbocsátok másoknak úgy, ahogy az Atya a Krisztusban megbocsátott nekem, mert Istennek
szerelme kitöltetett az én szívembe a Szent Szellem által, ki adatott nekem. (Mát. 6,12. Ef. 4,32. Róm. 5,5.)
Jézus a bűneimet maga vitte fel testében a fára; ezért én meghaltam a bűnnek, és élek az Istennek. Jézus sebeivel meggyógyultam, és teljessé lettem Őbenne. Jézus elvitte betegségeimet, és fájdalmaimat hordozta. Ezért megtagadom a testemben a betegséget és a fájdalmat. Isten elküldte az Ő Igéjét és meggyógyított engem. (1Pét. 2,24. Róm. 6,11. 2Kor. 5,21. Ésa. 53,4. Zsolt. 107,20.) Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te betegségedből — azt mondja az Úr. (Jer. 30,17.) Az elveszettet megkeresem, és az elűzöttet visszahozom,
a megtöröttet kötözgetem, a beteget megerősítem és meggyógyítom. (Ezék. 34,16.) Ímé, én hozok nékik kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és igazság bőségét. (Jer. 33,6.)
Az Úr meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Köszönöm Uram, hogy Te hozol nekem kötést és orvosságot, és meggyógyítasz engem, és megmutatod nekem a békesség és igazság bőségét. (Zsolt. 147,3. Jer. 33,6.) Feltámad nékem, aki félem az Úr nevét, az igazságnak napja, és gyógyulást kapok az Ő szárnyai alatt. (Mal. 4,2.) Atyám, Te a bővölködő életet adtad nekem ajándékba. Elfogadom ezt az életet a Te Igéd alapján, és ez az élet folyik az ereimben, eljuttatván a Te életedet minden szervemhez. Az egész testemet a Te Igéd járja át az éltető erejével, gyógyulást és egészséget terem a testemben. (Ján. 6,63. 10,10.) Atyám, a Te Igéd által győztes vagyok. Győztes vagyok a világ felett, a testem felett és az ördög felett a Bárány vére által és a bizonyságtételem szavai által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.) Mennyei Atyám, én figyelmezek a Te szavaidra, a Te beszédeidre hajtom fülemet. Nem hagyom, hogy szavaid eltávozzanak a szemeimtől. Szívem legmélyén tartom és őrzöm a Te Igédet, mert egész testemnek életet és egészséget jelentenek. (Péld. 4,20–22.) Nem távozik el az Ige az én számtól, hanem éjjel és nappal arról gondolkodom, hogy mindent úgy cselekedjek, amint írva van abban, mert akkor leszek áldott az én útjaimon, és akkor boldogulok az életben. Az Úr parancsolta nekem: Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Gyógyítód mindenben, amiben jársz. (Józs. 1,8. 2Móz. 15,26.) Uram, Te távol tartasz tőlem minden betegséget. (5Móz. 7,15.) Drága Jézusom, Te vetted el erőtlenségemet, Te viselted betegségeimet, és fájdalmaimat hordoztad. Ezért megtagadom a betegséget, és megtiltom, hogy uralja a testemet. Isten szent élete, a szent vér ereje áramlik az ereimben, és gyógyulást hoz testem minden sejtjének és szervének. (Ésa. 53,4. Mát. 8,17.) Megváltást kaptam a törvény átka alól. A Gal. 3,13 igevers igazsága áramlik a vérkeringésemben. Eljut testem minden egyes sejtjéhez, átjárja az ereimet, visszaállítja és felépíti az életemet és az egészségemet. (Márk 11,23.) Az 1Pét. 2,24 igeversben lévő élet valóság a testem számára, újraépíti és helyreállítja testem minden sejtjét. Felajánlom testemet Istennek, mert az én testem az élő Istennek temploma. Isten lakozik bennem, és az Ő szeretete, mindenható ereje és örök élete átjárja a szellememet, megújítja lelkemet és meggyógyítja testemet. Így beteljesedem Isten teljességével minden nap. (Róm. 12,1. Ján. 14,20.) Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az Ő bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.) A testem a Szent Szellem temploma. Testem vegyi háztartása tökéletes egyensúlyban működik. Minden szervem az Istentől elrendelt tökéletes rendben és egészségben működik. (1Kor. 6,19.) Mennyei Atyám, Te az Igéd által életet adtál nekem. Ez az élet visszaállítja testem egészségét minden egyes szavammal. Mindaz, amit nem Isten vetett a testemben, gyökerestül kitépetik és kiirtatik a testemből Jézus nevében. Az 1Pét. 2,24 igevers beoltatott a testem minden sejtjébe, Isten élete van bennem. (Márk 11,23. Ján. 6,63.) Isten Igéje, amit most kimondtam a számmal, szellem és élet a számomra, teljes az Ő erejével. Az Ő Igéje élő és ható, minden erővel teljes,megerősít, fejleszt, felépít, irányít és meggyógyít. Ahogy kimondom Isten Igéjét, amely élesebb minden kétélű fegyvernél, behatol a testembe, az ereimbe, a csontjaimba, az izületeimbe. A mindenható Isten csodálatos Igéje életet és gyógyulást hoz egész testemnek. (Zsid. 4,12.) Övé a dicsõség mindörökké!